Profile photo for Shu Zhang

Location Greenwich, London, London